Onze  missie vanuit het leersteundecreet


Als leersteuncentrum hebben wij de opdracht om scholen voor gewoon basis- en

secundair onderwijs leersteun te bieden op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling,

de leerkracht en het schoolteam met een maximaal effect op de klasvloer. De leersteun krijgt vorm

op basis van een proces van handelingsgericht en planmatig werken. Dit gebeurt vanuit een
samenwerking tussen de leerondersteuner, de leerkracht, de leerling, de ouders, het schoolteam en
eventuele andere partners. We zetten daarvoor verschillende vormen van expertise in.


Leersteun is ondersteuning die


 • de maximale ontplooiing, de leerwinst, het welbevinden, de zelfredzaamheid en de
  volwaardige participatie bevordert van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het
  gewoon basis- ensecundair onderwijs die beschikken over een GC-verslag, IAC-verslag of
  OV4- verslag.

 • de competenties versterkt van leerkrachten en schoolteams in scholen voor gewoon basis-en secundair onderwijs in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.

 • leerlinggericht, leerkrachtgericht of teamgerichtingezet wordt.


DE VISIE VANUIT LEERSTEUNCENTRUM KEMPEN


Hoger doel

‘Waarom bestaan wij als organisatie? Wat wil LSC Kempen zijn?’

Samen met onze partners* brengen we beweging in onderwijs, zodat iedereen in zijn kracht kan
staan.

* mensen waarmee we ons verenigen om een gezamenlijk doel te bereiken: leerlingen, ouders, leerkrachten,
directies, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, externe diensten…


Kernwaarden

‘Waar staan wij voor? Wat is de identiteit van LSC Kempen?’

 • Verbondenheid


Verbondenheid is het fundament waarop we steunen om samen met onze
partners een gezamenlijk doel na te streven. Het is het instrument waarmee we
bruggen bouwen naar wederzijds respect, waardering en nieuwsgierigheid. Elke
partner draagt hieraan bij vanuit zijn context, zijn discipline, zijn expertise, zijn
eigenheid, … Verbonden kunnen, durven en willen zijn met onszelf is hiervoor
essentieel. Door deze verbondenheid ontstaat er een veilige haven van waaruit
elke ondersteuning gedragen wordt en verder kan groeien.


 • Authenticiteit • Ontwikkeling


Ontwikkeling vraagt nieuwsgierigheid en verwondering. We geloven in de groei
van onszelf en onze partners. Kritisch en open met elkaar in gesprek gaan, leidt
tot nieuwe inzichten. We gaan voor kwaliteit door deze inzichten intern en extern
te delen. Door te experimenteren, te evalueren en bij te sturen creëren we samen
met alle partners ruimte, mogelijkheden en kansen waarin kwaliteiten en talenten
kunnen openbloeien en potentieel kan ontluiken.
Ontwikkeling geeft iedereen de kans om zijn job met passie te doen.


Kernkwaliteiten


‘Waar zijn we goed in? Welke eigenschappen bezitten we als organisatie?’


 • Toewijding


 Met een hart voor alle mensen zetten we ons in voor inclusiever onderwijs.   Vanuit ambitieus optimisme en gezamenlijke verantwoordelijkheid werken   we doelgericht. We zetten leerlingen, leerkrachten en scholen in hun kracht   door gedrevenheid in onze job en vertrouwen in de partners waarmee we
 samenwerken. Toegewijd aan onze organisatie en aan onze collega’s creëren   we samenhorigheid en tillen we multidisciplinair werken naar een hoger   niveau.


 • Open blik

Nieuwsgierig en verwonderd verruimen we dagelijks ons perspectief en
ontdekken we nieuwe opportuniteiten in de onderwijswereld. We dagen onze
(voor)oordelen uit en enthousiasmeren onze partners om samen met een open
blik te kijken naar alle mogelijkheden en kansen die er liggen. In dialoog met
elkaar en door middel van (zelf)reflectie verbreden we onze blik. Elke ontmoeting
draagt bij tot meer begrip en voegt waarde toe aan de trajecten die we samen
lopen.


 • Lef


We hebben het lef om ons verhaal te vertellen en uit te dragen waarvoor we
staan in onze organisatie. We stellen kritische vragen en onderzoeken
vanzelfsprekendheden en onbekende factoren. Wat niet strookt met onze
integriteit, durven we zichtbaar en bespreekbaar te maken. Zowel intern als
extern voeren we in alle openheid het gesprek met elkaar. We stellen ons open voor anderen en gaan aan de slag met wat ons raakt.

We hebben het lef om lief te hebben.


We blijven dicht bij onszelf als ondersteuner en als organisatie om van daaruit
afstemming te zoeken met de ander. We zeggen wat we doen en we doen wat we
zeggen; onze waarden, onze doelen en ons handelen zijn hierop en op elkaar
afgestemd. We creëren een sfeer waarin iedereen verantwoordelijkheid kan, mag
en durft nemen.
Authenticiteit vatten we op als een continu proces, waarin je kwetsbaar durven
opstellen, bijdraagt aan onze persoonlijke en collectieve identiteit.